Przedszkole swarzędz

Zapis dziecka do przedszkola

Rok szkolny 2022/2023

Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać swoje dziecko do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
Karta zapisu dziecka do grupy przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023.

DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię (imiona) dziecka
Data urodzenia dziecka
Nazwisko dziecka
Miejsce urodzenia dziecka
Pesel dziecka *

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania (do korespondencji)
Informacje o dziecku
Adres zameldowania

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię (imiona) matki
Numer telefonu matki
Aktualne miejsce pracy matki
Nazwisko matki
Adres email matki
Pesel matki
Adres zamieszkania matki

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię ojca
Numer telefonu ojca
Nazwisko ojca
Adres email ojca
Adres zamieszkania ojca
Aktualne miejsce pracy ojca
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz dziecka w trybie art. 6 ust. 1 ut. a), b), c), e) I f) oraz art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/6719 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 45/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.113.1 z dnia 5 maja 2016 r.). *

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/6741 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawe swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia u maja 2016 r.) informuję Pana/ Panią, iż:

1. Administratorem danych jest Przedszkole i Żłobek 123 Nauki i Sztuki w Swarzędzu, które przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 Ut. a), b), c), e) 1 f) oraz art. ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisania dziecka, zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie usług w w/w Przedszkolu.
3. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie miało konsekwencje w braku dalszej możliwości realizacji Umowy.
5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania Umowy, w uzasadnionych przypadkach i zakresie przez okres niezbędny dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.