Nauki i Sztuki – 123 | Przedszkole oraz Żłobek | – Zalasewo / Swarzędz

przedszkoleswarzedz.pl

Najfajniejszy Żłobek i Przedszkole w Swarzędzu i Zalasewie.

Rekrutacja 2022/2023

Nasza misja i zadania

Żłobek i Przedszkole 123 Nauki i Sztuki w Swarzędzu o profilu językowo-artystycznym wychowuje i kształtuje człowieka akceptującego siebie, wrażliwego, szanującego drugiego człowieka oraz środowisko przyrodnicze, gotowego do podjęcia nowych wyzwań w szkole, pragnącego szukać twórczych rozwiązań oraz radzącego sobie w sytuacjach trudnych, pełnego energii i pozytywnych emocji.

Nasze mocne strony

 • stosujemy zasadę indywidualnego – podmiotowego traktowania każdego dziecka, z zachowaniem jego potrzeb, możliwości oraz zainteresowań;
 • wychowujemy małego człowieka, akceptującego siebie, wrażliwego, szanującego drugiego człowieka, radzącego sobie w trudnych sytuacjach, pełnego energii i pozytywnych emocji;
 • kształcimy kreatywne, twórcze dziecko poprzez stymulowanie zdolności w rożnych dziedzinach jego aktywności;
 • kierujemy edukacją przedszkolną na poszczególnych etapach rozwoju dziecka tak, aby uzyskało wysoka gotowość szkolną;
 • wspomagamy rozwój każdego dziecka, wyrównując jego szanse edukacyjne poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, współprace z nauczycielem-wychowawcą, psychologiem, logopedą, poradnią pedagogiczno-psychologiczną;
 • wszystkie działania wychowawczo-edukacyjne prowadzone są przez kreatywną, profesjonalną, systematycznie doskonaląca swoją wiedzę i umiejętności kadrę pedagogiczną;
 • tworzymy sprzyjająca atmosferę w placówce, wpływającą na pełną aklimatyzację i adaptację dziecka w warunkach przedszkolnych;

Stwarzamy warunki do

Stymulowania zdolności twórczych dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności

Wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka

Podejmowania działań przez dziecko, które wzbogacają jego doświadczenia i wiedzę

Dlaczego My

Organizacja

 • Przedszkole i Żłobek „123 Nauki i Sztuki” znajduje się w wolno stojących budynkach (1-piętrowym żłobek) oddalone od ruchu ulicznego.
 • Placówka otoczona jest dużym, zabezpieczonym ogrodem, wyposażonym w piaskownice oraz nowy, drewniany sprzęt ogrodowy.
 • Przedszkole posiada system monitorowania osób postronnych. Zainstalowano elektroniczny system otwierania bramki wejściowej na teren placówki oraz domofon przy drzwiach głównych do obiektu.
 • Przedszkole przyjmuje swoich małych interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30.
 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny
 • Liczebność grup wynosi w żłobku 8 dzieci a, w przedszkolu od 15 do 21 dzieci.
 • W grupie „0” ilość dzieci może zostać zwiększona do 23 w oddziale.
 • W grupie dzieci najmłodszych (trzyletnich) nie praktykujemy leżakowania (spania). W ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu przewiduje się czas na relaks oraz odpoczynek wg indywidualnych potrzeb

Baza

 • Każda grupa przedszkolna posiada własną, przestronną salę dydaktyczną wraz z sanitariatami.
 • Sale wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt meblowy zgodny z unijnymi normami, pomoce i materiały dydaktyczne, księgozbiory, zabawki, dostosowane odpowiednio do poszczególnych grup wiekowych.
 • Biblioteka przedszkolna
 • Sala gimnastyczno-terapeutyczna
 • Pracownia doświadczalna
 • Wydzielone szatnie
 • Zaplecze kuchenne i jadalnia

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Przedszkola i Żłobka „123 Nauki i Sztuki” to nauczyciele stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe, dbający o rozwój dzieci oraz o atmosferę sprzyjającą zabawie i edukacji.

Nasi nauczyciele są troskliwi, kreatywni i wrażliwi na potrzeby przedszkolaków. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizują wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wykorzystują nowoczesne metody pracy z dzieckiem, tworzą własne programy i innowacje, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby swoich wychowanków.

Systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, co pozytywnie wpływa na pracę z dziećmi oraz na podnoszenie jakości pracy placówki. Zatrudniamy nauczycieli, którzy odbywają w naszej placówce awans zawodowy od nauczyciela kontraktowego do dyplomowanego, zdobywając wiedzę i doświadczenie na poszczególnych szczeblach awansu pod opieką i przy wspomaganiu opiekunów stażu.

Kadrę placówki wspomagają swoją wiedzą i zaangażowaniem specjaliści – logopeda, psycholog oraz zespół pomocy pedagogiczno-psychologicznej, którzy skupieni są na wspomaganiu dzieci w ich rozwoju oraz rodziców w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, a także w rozpoznawaniu uzdolnień i indywidualnych potrzeb każdego dziecka, bowiem naszym nadrzędnym celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju wychowanków zgodne z ich potencjałem oraz możliwościami.

Kontakt

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!

Imię *
mail *
tel. *
Wiadomość *
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz dziecka w trybie art. 6 ust. 1 ut. a), b), c), e) I f) oraz art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/6719 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 45/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.113.1 z dnia 5 maja 2016 r.). *

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/6741 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawe swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia u maja 2016 r.) informuję Pana/ Panią, iż:

1. Administratorem danych jest Przedszkole i Żłobek 123 Nauki i Sztuki w Swarzędzu, które przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 Ut. a), b), c), e) 1 f) oraz art. ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisania dziecka, zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie usług w w/w Przedszkolu.
3. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie miało konsekwencje w braku dalszej możliwości realizacji Umowy.
5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania Umowy, w uzasadnionych przypadkach i zakresie przez okres niezbędny dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.